Algemene gebruiksvoorwaarden van deze website:
Deze juridische kennisgeving bevat de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze website, hierna "de website" genoemd.

Het gebruik van de website impliceert de uitdrukkelijke en volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden in de versie die is gepubliceerd op het moment dat de gebruiker deze bezoekt, onverminderd de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op sommige van de specifieke diensten van de website.

Wet op de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI)
De eigenaar van deze website stelt een reeks gegevens ter beschikking van bezoekers van het bovengenoemde, volgens wet 34/2002 van 11 juli. - LSSICE van "Diensten van het bedrijf en elektronische handelsinformatie", zijn verplicht voor zowel de ontvangers van de dienst als de bevoegde instanties:

Intellectuele en industriële eigendom op de inhoud van de pagina.
Alle elementen waaruit de website bestaat, evenals de structuur, het ontwerp en de broncode daarvan, zijn eigendom van de geciteerde auteur en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsregels. De foto's op deze website komen volledig overeen met de auteurs die ernaast worden geciteerd.

Geen enkele reproductie, wijziging, distributie of openbare communicatie van de website of een van de elementen ervan mag plaatsvinden zonder voorafgaande toestemming van deze website.

Gebruikers van de website mogen alleen privé en persoonlijk gebruik maken van de inhoud.

Het is absoluut verboden om de website of een van de elementen ervan te gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden.

Deze website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik door derden van de inhoud van de website en kan alle civiele of strafrechtelijke acties die ermee overeenstemmen uitoefenen in geval van inbreuk op deze rechten door de gebruiker.

Bescherming van persoonlijke gegevens (LOPD).
In overeenstemming met organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, verbindt deze website zich ertoe te voldoen aan zijn geheimhoudingsplicht met betrekking tot persoonsgegevens en de plicht om deze vertrouwelijk te behandelen. Voor deze doeleinden zal het de nodige maatregelen nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

De verzameling en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gericht op het beheer, de verstrekking, de uitbreiding en de verbetering van gebruikersdiensten.

De gebruiker kan het recht op toegang, rectificatie, annulering of oppositie op elk moment uitoefenen door te schrijven naar deze website, vergezeld van een fotokopie van D.N.I.

Wijzigingen.
Om de prestaties van de website te verbeteren, behoudt het zich het recht voor om de presentatie, configuratie, technische specificaties en diensten van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker eenzijdig te wijzigen of tijdelijk op te schorten.

Het behoudt zich ook het recht voor om de huidige gebruiksvoorwaarden en alle andere bijzondere voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.
Deze website is niet verantwoordelijk voor typografische, formele of numerieke fouten die de website kan bevatten, noch voor de juistheid van de daarin opgenomen informatie, noch is het verantwoordelijk voor geïdentificeerde of anonieme meningen van personen en / of entiteiten in Deze website. In geval van verhuur, gedeeltelijke en / of totale leasing en verkoop van genoemde website, sluiten wij alle verantwoordelijkheid uit voor de inhoud en de waarheid die erin is ingevoegd, zijnde de totale en absolute verantwoordelijkheid van de koper / huurder.

Hyperlinks.
Voor de hyperlinks op de website die kunnen worden doorgestuurd naar websites van derden, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud, informatie of diensten die op die sites kunnen verschijnen, die uitsluitend informatief zijn en die in geen geval een relatie impliceren tussen Deze website en de personen of entiteiten met dergelijke inhoud of eigenaren van de sites waar ze zich bevinden.